Налоговый кодекс рф предписания на проведение проверки

Налоговый кодекс рф предписания на проведение проверки

 1. қосымша тексеріс – салық тексерістерінің нәтижелері бойынша салық төлеушінің шағымын қарастыратын салық қызметінің шешімі бойынша өткізілетін тексеріс.
 2. тақырыптық тексеріс — салықтың жекелеген түрі және бюджетке басқа міндетті төлем бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын, ұстау және (немесе) аударудың толықтығы және мерзімділігін тексеру;
 3. кешенді тексеріс – бюджетке салықтардың барлық түрлері және басқа міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін орындауды тексеру;
 4. ыңғайласпа тексеріс – көрсетілген тұлғалармен байланысты салық төлеуші жүргізген операцияларды салықтық есепте дұрыс көрсету туралы қосымша ақпаратты алуда қажеттілік туындайды.

Хронометражды тексерістерді табысты алумен байланысты нақты шығындар және салық төлеушінің нақты табысын анықтау мақсатында салық органдары жүргізеді. Хронометражды тексерістер уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тәртіпте жүргізіледі. Жоспарлы кешенді және тақырыптық тексерістерге бөлінеді және жарты жылда 1 рет бекітілетін салықтық тексерістер жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Салықтық тексерістер жоспары салық төлеуші ұсынған талдау, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа құжаттар және мәліметтер негізінде құрастырылады.

 1. касса бойынша шығын операцияларын тоқтату туралы салық органы шығарған өкімді орындау мәселелері бойынша;
 2. бақылау-касса машиналарының болуы мәселелері бойынша;
 3. қос салық салу туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес бюджеттен немесе шартты банк төлемінен және бюджеттен төленген табыс салығын қайтаруға резидент еместің салық өтініші негізінде;
 4. сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз жүзеге асырылған деп таныған мәміле бойынша салық міндеттемелерін анықтау мәселелері бойынша;
 5. заңды тұлға-резидентті, заңды тұлға-резидент еместің құрылымдық бөлімшесін бөлу немесе тарату жолымен қайта ұйымдастыруға байланысты;
 6. қос салық төлеуді болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес бюджеттен немесе шартты банк төлемінен төленген табыс салығын қайтаруға салық өтінішін қайта қарау туралы резидент еместің жүгінуімен байланысты;
 7. салық төлеушінің өзінің өтініші бойынша;
 8. ҚР салық заңнамасына сәйкес салық төлеуші және оның дебиторлары арасындағы өзара есептерді анықтау мәселелері бойынша;
 9. сот үкімі немесе қаулысы негізінде күшіне енген жалған кәсіпорын таныған салық төлеушімен операциялар бойынша салық міндеттемелерін анықтау мәселелері бойынша;
 10. осындай қосымша салық есептілігінде көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын тексеру мақсатымен бұрын тексерілген салық кезеңі үшін салық төлеуші қосымша салық есептілігін ұсынған жағдайда;
 11. акциздік тауарлардың жекелеген түрлерін өткізу және сақтау, өндіріс шарттары және лицензиялау ережелерін сақтау мәселелері бойынша;
 12. салық органдарындағы тіркеу есебіне қою мәселелері бойынша;
 13. салық төлеушінің салық өтініші негізінде қосылған құнға салық бойынша тіркеу есебінен алумен байланысты;
 14. төлем карталарын пайдаланумен төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болу мәселелері бойынша;
 15. жер қойнауын пайдалануға келісімшарттың қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты;
 16. акциздік тауарлардың жекелеген түрлерінің айналымы, сондай-ақ авиациялық отын, биоотын, мазут айналымдары және өндірісін мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша;
 17. акциздік және есептік-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне ілеспе жүкқұжаттардың болуы және түпнұсқалығы, мұнай өнімдері және биоотын, лицензияның болуы, этил спиртін жіберуге рұқсат, патент, тіркеу картасы мәселелері бойынша;
 18. ҚР Қылмыстық-процессуалдық кодексінде көзделген негіздер бойынша;
 19. бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін сақтау мәселелері бойынша;
 20. Салық кодексінің 608-бабымен белгіленген тәртіптегі камералық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы салық органдарының хабарламасын салық төлеуші орындамаған жағдайда;
 21. салық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға салық төлеушінің шағымымен байланысты – осындай шағымда көрсетілген мәселелер бойынша;
 22. Кеден одағының мемлекет-мүшелері аумағынан ҚР аумағына импортталған тауарлар бойынша акциз және/немесе қосылған құнына салық міндеттемелерін орындау мәселелері бойынша;
 23. лицензияның әрекеті тоқтатылған бұзушылықтарды жою мәселесі бойынша;
 24. қайтаруға ұсынылған қосылған құнына салық сомаларының нақтылығын растау бойынша қосылған құнына салық бойынша декларациядағы салық төлеушінің талаптары негізінде;
 25. жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокаттың қызметін тоқтатумен байланысты;
 26. орындауды бақылау салық қызметінің органдарына жүктелген, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер және ұйымдардың орындау мәселелері бойынша;
 27. тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын заңды тұлға-резидент еместің ҚР қызметінің тоқтатылуымен байланысты;
 28. уәкілетті органның шешімі негізінде.
 29. салық қызметі органдарының бұрын жіберілген сұраныстары бойынша алдыңғы бұрын жіберілген сұраныстары бойынша алдыңғы салық тексерісі барысында келіп түспеген жауапты алған жағдайда;

Салық тексерулерін жүзеге асыру кезінде салық төлеушіге тексерілетін салық кезеңінің салық есептілігіне өзгертулер мен толықтырулар енгізуге рұқсат етілмейді.

Салық тексерулерін жүргізу мерзімі ұйғарым берілген күннен бастап 30 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Салық тексерісін жүргізу мерзімі ұзартылуы мүмкін: 1) салық тексерісін тағайындаған салық органымен ҚР біреуден артық емес орын болғанда тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асырылатын жеке кәсіпкерлер және резидент еместер, құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар үшін – 45 жұмыс күніне дейін; 2) салық қызметінің жоғары сатылы органымен — 60 жұмыс күніне дейін; ҚР бір орыннан артық болғанда тұрақты мекемелер арқылы қызметін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар және резидент еместер, сондай-ақ мониторингке жататын ірі салық төлеушілер үшін, — 75 жұмыс күніне дейін; салық қызметінің жоғары сатылы органымен – 180 жұмыс күніне дейін.

Жоспарлы кешендік және жоспарлы тақырыптық тексерісті өткізу басталғанға дейін 30 күнтізбелік күн бұрын салық төлеушінің өтініші негізінде тіркеу есебінен алумен заңды тұлғаның қызметін тоқтату, қайта құрумен байланысты жүзеге асырылатын салық тексерулерін қоспағанда, салық төлеушіге салықтық тексерісті жүргізу туралы хабарламаны жібереді немесе береді. Хабарлама тіркеу мәліметтерінде көрсетілген орын бойынша салық төлеушіге жіберіледі немесе тапсырылады.

Почта бойынша тапсырыс хаты бар хабарламамен жіберілген хабарлама почта байланысынан жауап алған күннен бастап берілген деп есептеледі.

Хабарламада салық тексерісінің түрі, тексеруге жататын сұрақтар тізімі, қажетті құжаттардың, салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ салықтық тексерісті жүргізуге қажетті басқа да мәліметтердің алдын ала тізімі көрсетіледі. Салық органы салық салумен байланысты тексеру үшін қажетті құжаттарды жою немесе жасыруына негізді қауіп болғанда немесе тексерісті мүмкін қылмайтын немесе оның толық көлемде жүргізуге мүмкіндік бермейтін басқа жағдайлар болғанда, тексерістің басталуы туралы салық төлеушіні хабарлаусыз салық тексерісін бастауға құқылы.

Осылайша, салық органдары компанияның мекенжайына салық тексерістерін жүргізу туралы хабарламаны, тексеріс жүргізу үшін қажетті құжаттарды салық төлеушінің жою немесе жасыру қаупінің болуымен негіздеу арқылы жібермеуі де мүмкін. Аталмыш жағдай құжаттаманы алдын ала тексеру және дайындау үшін, хабарламаны алғаннан кейін 30 күн ішінде салық есептілігіндегі қателерді түзеу мүмкіндігіне үміт артпастан құжаттаманы алдын ала тексеру және дайындау үшін қосымша негіз ретінде қызмет етеді.

 • тексеріс түрі;
 • салық органындағы ұйғарымды тіркеу күні және нөмірі;
 • салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) немесе салық төлеушінің толық атауы (салық агенті);
 • тексеретін адамдардың, сондай-ақ қатыстырылатын мамандардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (олар болғанда);
 • сәйкестендіру нөмірі;
 • тексерілетін кезең (құжаттамалық тексерулерде).
 • тексеруді жүргізу мерзімі;
 • ұйғарымды шығарған салық органының атауы;
 1. бақылау-касса машиналарының болуы;
 2. салық органдарындағы тіркеу есебіне қою;
 3. төлем карталарын пайдаланумен төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың болуы (құрылғының);
 4. акциздік және есептік-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өнімдеріне, мұнай өнімдері және биоотынға ілеспе жүкқұжаттың болуы және түпнұсқалығы, лицензияның, этил спиртіне, патент, тіркеу картасына рұқсаттың болуы.

Салық тексерісін жүргізудің басталуы ұйғарымға қол қоюдан салық төлеушінің бас тартуы туралы актіні құрастыру күні немесе ұйғарымды салық төлеушіге тапсыру күні болып есептеледі.

Мына мәселелер бойынша тақырыптық тексерістерді жүргізгенде: салық органдарына тіркеу есебіне қою; бақылау-касса машиналарының болуы; төлем карталарын пайдаланумен төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болуы; акциздік және есептік-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өнімдеріне, мұнай өнімдеріне және биотынға ілеспе жүкқұжаттардың болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы, этил спиртін жіберуге рұқсат, патент, тіркеу карточкасы, тауарларды өткізу және қызметті көрсетуді жүзеге асыратын салық төлеушіге немесе оның қызметкеріне танысу үшін ұйғарым түпнұсқасы ұсынылады және оның көшірмесі тапсырылады.

Түпнұсқада ұйғарым көшірмелерін алу уақыты және күні, көшірмені алу және ұйғарыммен танысу туралы қызметтерді көрсететін және тауарларды өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушінің немесе оның қызметкерінің қолы қойылады. Салық төлеуші салық қызметі органының ұйғарымы данасында қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тексерісті жүргізетін салық қызметі органының қызметкері куәгерлерді қатыстырумен қол қоюдан бас тарту туралы акт құрастырады.

Бұнда қол қою туралы актінде бас тартуда мыналар көрсетіледі:

 • Жеке куәлік нөмірі. қатыстырылған куәгерлердің тұрғылықты мекенжайы; ұйғарым нөмірі, күні, салық төлеушінің аты (салық агенті), оның сәйкестендіру нөмірі; ұйғарым данасында қол қоюдан бас тарту жағдайы. Салық төлеушінің ұйғарымды алудан бас тартуы (салық агенті) салық тексерісін жою үшін негіз болып табылмайды.
 • Құрастыру орны және күні; салық қызметі органының актіні құрастырған лауазымды тұлғасының тегі, аты және әкесінің аты (ол болғанда);
 • Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болғанда),

Салық төлеушінің салық қызмет органының ұйғарымына қол қоюдан бас тартуы салықтық тексеріске салық қызметі органдарының лауазымды тұлғаларын жібермеуді білдіреді.

Салық төлеуші салық қызметінің лауазымды тұлғаларын тексеру үшін салық салумен байланысты объектілер және салық салу объектілеріне немесе салық салу объектілеріне, табыстарды алу үшін пайдаланылатын аумаққа (тұрғын бөлмелерден басқа) салық қызметінің лауазымды тұлғаларын жіберуге міндетті. Салық органдарының лауазымды тұлғалары, егер салық төлеушінің аумағына және/немесе бөлмесіне кіру үшін ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес талап етілсе, арнайы рұқсаттары болуы тиіс. Салық төлеуші салық қызметінің лауазымды тұлғаларын салық тексерістерін жүргізу үшін аумаққа немесе бөлмеге жібермеуге құқылы, егер:

 1. аталған тұлғалар ұйғарымда көрсетілмесе;
 2. нұсқау белгіленген тәртіпте рәсімделмесе; ұйғарымда көрсетілген тексеріс мерзімдері болмаса немесе аяқталса;
 3. салық қызметі органының лауазымды тұлғалары ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес салық төлеушінің бөлмесіне немесе аумағына жіберуге қажетті арнайы рұқсаттарға ие болмаса.

Салық тексерісінің аяқталу мерзімі салық төлеушіге салықтық тексеріс актісін беру күні болып есептеледі.

Салықтық тексеріс актісін алуда салық төлеуші салық қызметі органдарының салықтық тексеріс актісінің данасында оны алуда қол қоюға міндетті. Орналасу орны бойынша салық төлеушінің болмауымен байланысты салық төлеушіге актіні беру мүмкін болмағанда, белгіленген тәртіпте куәгерлерді қатыстырумен салықтық тексеріс жүргізеді.

Бұнда салықтық тексерістің аяқталу күні салықтық тексеру актісін құрастыру күні болып табылады. Егер салық тексерісінің аяқталуы бойынша ҚР салық заңнамасының бұзылуы анықталмаса, бұл туралы салықтық тексеріс актісінде тиісті жазба жасалады.

Салықтық тексеріс актісіне құжаттардың қажетті көшірмелері, салық қызметі органының лауазымды тұлғалары жүргізген есептер және басқа материалдар қоса беріледі.